SON DAKİKA

Günlük Bakış- Muhalif, Yorum, Haber, Makale sitesi

KHK ile İstanbul da yeni rant alanları yaratılıyor

KHK ile İstanbul da yeni rant alanları yaratılıyor
Bu haber 19 Eylül 2017 - 2:09 'de eklendi ve 21 görüntülendi kez görüntülendi.
Kanun Hükmünde kararnamelerle bir sit alanı daha talan ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi TMMOB Mimarlar odası İstanbul şubesi, Kadıköy Belediyesi, İSKİ ve itfaiye’nin uyarılarına rağmen KHK’larla Kuşdili Çayırı’nı imara açıyorlar
Kadıköy Belediye sınırları dahilinde Osmanoğlu mahallesindeki 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisindeki 38 bin 142 m2 olan Kuşdili Çayırı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12. 07. 2017 tarih ve 8048 sayılı olur’uyla 644 sayılı KHK’nın 13/a maddesi uyarınca tadilen onaylandığı belirtilip 15.09.2017-14.10.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. ABC dev Ali Avcu nun haberine göre,
AÇIK OTOPARK İLE PAZAR YERİ OLARAK KULLANILMAKTA 

Plan  değişikliğine konu alan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi sınırları içerisinde, Fenerbahçe Stadı karşısında Kurbağalıdere yanından yer alan ve Kuşdili Çayırı olarak bilenen halihazırda ise açık otopark ile Pazar yeri olarak kullanılmakta.
Söz konusu alan için Kurum ve Kuruluş Görüşleri ise şöyle:
DOĞAL ANIT OLARAK TESCİL EDİLDİ
6.1.25.07.2016 tarih, 8479 sayılı Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında; “…Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı değişikliği tekliflerine konu alanın planlama süreci incelendiğinde; “… 24.05.1972 onaylı 1/500 Ölçekli Rasimpaşa ILEtap İmar planında Osmanağa Mahallesi,6 pafta, 1 ada, 66-67 parsel dinlenme, oyun alanları, çocuk bahçeleri, yeşil saha ve H:Mevcut gabari İ.3.T.T. müzesi alanında kalmakta iken bu planların üstüne gelen 22.03.1994 onaylı U5000 ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planında 1 ada, 66-67 parseller “Açık otopark Alanı”, “Pazar Alanı”, “Kentsel Hizmet Alanı” ve “yol”da kalmaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 19.6.1981 gün ve 12853 sayılı Genel Kararı ile doğal anıt olarak tescil edilmiş eski Kuşdili Çayın ( 1 ada, 66 parsel ), İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.10.2002 tarih ve 6462 sayılı ilgi (e) haran ile III. Derece Doğal Sit Alanı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.” Denilmekte.
İSKİ: YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEMELİ
6.2.10.08.2016 tarih ve 438274 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğünü yazısında; “…1. Planlama alanı kısmen Kurbağalıderesi’ne ait dere işletme bandı içinde kısmen de taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmaktadır. Plan tekliflerine Kurbağalıderesi’ne ait dere ıslah ve dere işletme bantları işlenmiştir. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.”
İETT MÜZESİ OLARAK HANGARLAR YAPILMIŞ
6.3.14.07.2016 tarih ve 750-3624 sayılı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü yazısında; “…Bölgemizin en önemli yerleşim birimlerinden biri olan Kadıköy İlçemizde, itfaiye hizmetleri; eskiden İETT tarafından tramvay deposu ve İETT müzesi olarak kullanılmak üzere hangar şeklinde inşa edilmiş iki yapıda gayet zor şartlarda yürütülmektedir. Kuşdili Çayırı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygulanacağı alanda bulunan Kadıköy Grup Amirliğimiz, hizmet verdiği bölgede yılda 2060 adet itfai olaya müdahale etmektedir. İstasyonumuzun mevcut yeri konumu itibarı ile bölgeye itfaiye hizmeti verilebilecek en uygun yer olarak tespit edilmiş, fiili olarak da bu tespitin doğrluğu kanıtlanmıştır. Diğer grupların bölgede meydana gelebilecek itfai olaylara uzaklık, yoğun trafik, meteorolojik engeller ve diğer ulaşım zorluklarından kaynaklanan nedenlerle zamanında müdahale etmeleri zaten mümkün değildir.”Denilmekte.
KUŞDİLİ ÇAYIRI İLE İLGİLİ İBB’Sİ PLANLAMA SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ
Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan 1 ada 71-72 [eski 71-70-67 (eski 66-67)] parsel sayılı taşınmazlar 17.08.2007 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Mevzi Nazım-Uygulama İmar Planında, “Özel Proje Alanı”ndan kalmakta iken, söz konusu yerde Başkanlığımız Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Kadıköy Kuşdili Çayırı Otopark, Açık-Kapalı Pazar yeri Yapısı, Kültür, Sanat, Eğlence Yapısı ve Park Düzenlemesi İşi” ne ait 17.08.2007 onanlı 1/5000-1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Mevzi Nazım-Uygulama İmar Planının, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından 2008/491 Esas No ile İstanbul 2. İdare Mahkemesi nezdinde Başkanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kadıköy Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davada 18.05.2009 tarihinde alınan ara kararla, önce 66 ve 67 parsel sayılı taşınmazlar yönünden dava konusu planın yürütmesinin durdurulmasına, devam eden süreçte ise 13.10.2009 tarihinde 2009/1643 no ile alınan kararla 66 ve 67 parsel sayılı taşınmazlar yönünden dava konusu planın iptaline hükmedilmiştir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE İLETİLDİ
İlgili mahkeme kararı gereğince, söz konusu bölgede uygulama yapma imkânı ortadan kalktığı için, Başkanlığımız Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yeni Koruma Amaçlı Nazım-Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanarak gereği için Müdürlüğümüze iletilmiş olup, söz konusu konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, 18.11.2009 tarih, 2404 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen teklif planlar, 2863 ve 3386-5226 sayılı yasalar uyarınca incelenerek karara bağlanmak üzere 30.12.2009 tarih, /2009-17523 TN:2276150-2379993 sayılı yazımız ekinde İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmiş olup, Bakanlık Makamının 11.12.2012/10081 sayılı OLUR’ları ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yazısı ekinde Başkanlığımıza gönderilmiştir.
644 SAYILI KHK’NIN 13/A MADDESİ UYARINCA ONAYLANDI
Sonraki süreçte, söz konusu plana yapılan itirazların kısmen kabulü ile üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bakanlık Makamı’nın 09.05.2013 tarih ve 4733 sayılı Olur’ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza bildirilmiştir.
İBB TARAFINDAN ONANDI
Söz konusu parsellerin bulunduğu alanın da etkilendiği bölgede; Kadıköy İlçesi, İSKİ Kurbağalıdere Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi gereğince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile 1/1000 – 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2012 tarih, 2012/2477 sayılı kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.05.2013 tarihinde onanmıştır.
KALICI TESİSLERE İZİN VERİLMEME KARARI ALINMIŞTI
G.E.E.A.Y Kurulunun 12.03.1977 tarih ve 9721 sayılı kararı ile Kuşdili Çayırının “Doğal Sit Alanı”, 19.06.1981 tarih ve 12853 sayılı kararı ile “Doğal Anıt”, 19.11.1981 tarih ve 12908 sayılı kararı ile “Kuşdili Çayırının tarihi ve doğal durumuna en uygun statünün yeşil alan olduğu ve haftanın belli günlerinde otopark olarak kullanılabileceği” kararı alınmıştır. Sonrasında T.K.T.V.K.Kurulunun 04.03.1988 tarih ve 4 sayılı kararında “Kuşdili Çayırı’nın Doğal Sit Alanı olması nedeniyle kalıcı tesislere izin verilmeyip sadece otopark ve pazar yeri olarak kullanılabileceği” kararı alınmıştır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
%d blogcu bunu beğendi: