SON DAKİKA

Günlük Bakış- Muhalif, Yorum, Haber, Makale sitesi
turhan feyizoglu
turhan feyizoglu

Turhan FEYİZOĞLU: YÖN BİLDİRİSİ ve İMZALAYANLAR

Turhan FEYİZOĞLU: YÖN BİLDİRİSİ ve İMZALAYANLAR
Bu haber 06 Aralık 2019 - 16:18 'de eklendi ve 42 görüntülendi kez görüntülendi.

 

 2019 YILINDA DA BÖYLE BİR YÖN’E İHTİYACI VAR TOPLUMUN ve HALKIN.  

Turhan FEYİZOĞLU

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra ortaya çıkan yeni toplumsal dönemle birlikte toplum olarak yeni arayışlar ortaya çıktı.

Sosyalist Kültür Derneği (SKD) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) kuruldu.

20 Aralık 1961’de YÖN dergisi yayımlanmaya başladı.

yön dergisi ile ilgili görsel sonucu

Cemal Reşit Eyüboğlu, Mümtaz Soysal ve Doğan Avcıoğlu’nun kurucu olduğu YÖN dergisinin ilk sayısında bir bildirge yayımlandı.

Bildirgeyi ilk imzalayanların sayısı: 164 kişiydi. Daha sonra imzalayanlarla birlikte bu sayı: 1042’ye ulaştı.

YÖN dergisini çıkartanlar Atatürk devrimlerine sahip çıkıyor, Türkiye’ye özgü bir sosyalizm düşüncesiyle yeni bir hareket yaratmaya çalıştılar, bunda da bir ölçüde başarılı oldular.

YÖN dergisi ile Türk sosyalizmi anlayışıyla ciddi bir muhalefet ortaya çıkmıştı. Çalışanlar Partisi adı altında bir örgütlenme oluşturulmaya çalışıldı, fakat sonra bundan vazgeçildi.

Bir dönemi her yönüyle etkileyen YÖN hareketinin bildirisi ve bildiriyi imzalayanların adları.

Yön Bildirisi ve imzalayanlar:
Türk halkının, çok çeşit iktisadi, siyasi ve sosyal meseleler ortasında, kendisini bütün özlemlerine kavuşturacak bir yön aramakta olduğu bu günlerde, toplum hayatının çeşitli kesimlerinde görev almış olan bizler, altına imzalarımızı attığımız bu bildiri ile, ortak amaçlarımızı açıklamayı doğru bulduk. Böyle bir bildirinin meselemizi çözmekte faydalı olabilecek olumlu tartışmalara yol açacağını düşünüyoruz.
1. Atatürk devrimleriyle amaç edinilen çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın, eğitim davasını sonuçlandırmanın, Türk demokrasisini yaşatmanın, sosyal adaleti gerçekleştirmenin ve demokrasi rejimini sağlam temeller üzerine oturtmanın, ancak iktisadi alanda hızla kalkınmakta, yani milli istihsal seviyesini hızla yükseltmekte göstereceğimiz başarıya bağlı olduğuna inanıyoruz.
a) Atatürk devrimlerinin amacı olan Batılılaşmak, en geniş anlamıyla Batının istihsal seviyesine yaklaştığımız ölçüde gerçekleşebilir. Türkiye’deki istihsal seviyesi yükseldikçe, memleketin sosyal yapısı değişecek, şehir-köy ikiliği ortadan kalkacak, imkanlar genişleyecek ve Batı uyarlığının temeli olan akılcı düşünce kütlelere yayılacaktır.

yön dergisi ile ilgili görsel sonucu
b) Ne kadar çok gayret sarf edilirse edilsin, düşük bir istihsal seviyesiyle, kütlelerin kültür seviyesinde esaslı bir yükselme sağlamak hayaldir. İşsizlik, açlık, çıplaklık, soğuk ve sefalet, kütlelerin eğitime yönelmesini engelleyecek, yaşama içgüdüsü, öğrenme merakından daha ağır basacaktır.
c) Demokrasi, her şeyden önce insan haysiyetine dayanan ve insanı üstün değer sayan bir rejimdir. Açlığa, işsizliğe, evsizliğe çare bulamayan bir rejimin, ne kadar üzerinde titrersek titreyelim, demokrasi olmaktan çıkması ve bir gün çökmesi tabidir. Türk demokrasisinin yaşatılması, açlığı, işsizliği ve evsizliği ortadan kaldıracak yüksek bir istihsal seviyesine götüren yolları bulmakla mümkün olabilir.
d) Milli gelirin hızla artmasına önem vermeyen bir sosyal adalet politikası da, yoksulluğun bölüşülmesinden öteye geçemeyecektir. Buna karşılık, sosyal adalete yer vermeyen bir kalkınma politikası başarısızlığa mahkumdur. O halde, sosyal adalet politikasının başlıca araçlarından biride istihsal seviyesinin yükseltilmesi olmalıdır.
2. Bugün Türk toplumuna yön verebilmek durumunda bulunan öğretmen, yazar, politikacı, sendikacı, müteşebbis ve idareci gibi kimselerin, belli bir kalkınma felsefesini ana hatları üzerinde anlaşmaya varmalarını zaruri sayıyoruz…

yön dergisi ile ilgili görsel sonucu
a) Yirminci yüzyılda haberleşme araçlarında ki gelişme sonucunda, kütleler, başka memleketlerde ki veya başka tabakalarda ki yüksek hayat standardının varlığını öğrenmekte ve asıl önemlisi, bu standarda erişmenin mümkün olduğunu görmektedir. Yoksulluğumuz bu yüzden, artık daha ıstıraplı bir şekilde hissedilmektedir. Hızlı nüfus artışı ve meselelerimizin bu artışa uygun bir tempo ile ele alınmayışı, durumu daha da ağırlaştırmıştır. Türkiye, bugün ciddi bir iktisadi ve sosyal buhranın içindedir. Sosyal buhran, iktisadi buhranın tabi bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Geri bir tarım, artan ithal ihtiyacımızı karşılayacak kaynakları sağlamak şöyle dursun, hızla çoğalan nüfusun beslenme ihtiyacını bile karşılayamamaktadır. Topraksızlık, artan nüfusu şehirlere doğru itmekte, şehirlere akan bu nüfusa iş ve mesken sağlanmasında güçlük çekilmektedir. Köklü tedbirler alınmazsa, gecekondu ve işsizlik önümüzdeki yıllarda, millet hayatını tehlikeli bir yarası haline gelerek sosyal ve siyasi düzenin bozulmasına yol açabilecektir. Hızlı nüfus artışı yüzünden, Türkiye nüfusunun yarısını 18 yaşından küçük gençler teşkil etmektedir. Son olaylarında açıkça ortaya koyduğu gibi çığ halinde gelen bu gençlerin büyük bir kısmına okul ve sağlam bir gelecek sağlamak mümkün olmamaktadır.
b) İşin hazin tarafı, Türkiye’nin kaderine hakim olabilecek durumda bulunan çevrelerde, karşı karşıya bulunduğumuz çetin meseleleri şuuruna henüz varılmamış olmasıdır. Bu çevrelerce benimsenen ve uygulanabilecek olan bir kalkınma felsefesi yoktur. Kalkınmanın anlamı bütün genişliği ile anlaşılamamıştır. Köklü reformlara girişmeden kalkınmanın başarılamayacağı ve buna karşılık kalkınma sonucunda toplum düzenine, insan davranışlarına bazı değişikliklerin geleceği unutulmaktadır. Bu yüzden hem kalkınma istenmekte, hem de köklü reformlara karşı konulmakta ve yeni davranışlar yadırganıp kötülenmektedir. Böyle bir tutumun sonucu olarak, toplum hayatının gidişinde söz sahibi bir çok kimse, dış yardımların biraz genişlemesiyle, turizmin geliştirilmesiyle, sebze ve meyve ihracını artmasıyla kalkınma davasının çözülebileceğine içten inanmaktadır.
c) Türkiye’nin kalkınmasını belli bir amaca yöneltmek, siyasi iktidarın emrinde teknik bir organ olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın yetkisini aşan bir iştir. Gerçi, memleketin seçkin uzmanlarını bir araya getiren Devlet Planlama Teşkilatı bir kalkınma stratejisi çizerek, bu yolda ilk gayreti göstermiştir. Ama bunu yeter saymamak gerekir. Yapılacak planların yön kazanması ve başarıya ulaşması, ancak Türk toplumuna yön verebilecek durumda bulunan çevrelerin açık bir kalkınma felsefesi üzerinde anlaşmalarıyla mümkün olacaktır.
3. Kalkınma felsefemizin hareket noktaları olarak, bütün imkanlarımızı harekete geçirmeyi, yatırımları hızla artırmaya, iktisadi hayata bütünüyle planlamayı, kütleleri sosyal adalete kavuşturmayı, istismarı kaldırmayı ve demokrasiyi kütlelere mal etmeyi zaruri sayıyoruz. Varmak istediğimiz bu amaçlara yeni bir devletçilik anlayışıyla erişebileceğimize inanıyoruz.
a) Türkiye’nin iktisadi hayatında özel teşebbüsü ve devlet teşebbüsünü birlikte yaşatan karma bir sistem kalacaktır. Fakat, ağırlık merkezi özel teşebbüs olan bir iktisadi sistemin, bugünkü yapısıyla Türkiye’yi, hızla ve sosyal adalet içinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabileceğini sanmıyoruz. İktisat ilminin ve tarihin ışığında, inanıyoruz ki, özel teşebbüse dayanan kalkınma yavaştır, ıstıraplıdır, israflıdır ve sosyal adaletle bağdaşması, az gelişmiş bir memlekette, imkansızdır. Böyle bir kalkınma, siyaseti geniş ölçüde iktisadi güce tabi kılması yüzünden, demokratik de değildir.
b) Özel teşebbüs kara dayanır. İktisadi sitemin itici kuvveti kardan ibaretse kalkınmanı çok yavaş bir tempo ile gerçekleşmesine, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin artmasına, “her mahallede bir milyoner” felsefesinin yerleşmesine, milli servetin en faydalı işlere değil en karlı işlere akarak israf edilmesine, durgunluğun ve işsizliğin sık sık baş göstermesine katlanmak gerekir. Günümüzde, hiçbir az gelişmiş memleket bunları göze alamaz. Batı memleketlerinin kalkınmaları sırasında çok elverişli şartlara ve sömürgeciliğe rağmen, gelişme, yavaş, israflı, sıkıntılı olmuş, liberal, fakat gücünü genel oydan almayan idareciler altında gerçekleştirilmiştir. Ancak yirminci yüzyılda esas itibariyle istihsal seviyesinin yükselmesi sayesindedir ki, Batı memleketlerinde ki, iktisadi sistem az çok tatmin edici bir şekilde işleyebilecek hale gelmiştir. Bununla birlikte, batı sosyalist partileri, düşünürleri ve hatta liberal eğilimli siyasetçiler, kendi memleketlerindeki iktisadi sistemin israflı olduğunu, zaruri ihtiyaçları ihmal ettiğini, hızlı bir gelişmeyi ve sosyal adaleti sağlamak bakımından da yetersiz kaldığını delilleriyle belirtmektedir.

yön dergisi ile ilgili görsel sonucu
c) Bu sebepledir ki, günümüzün gerçeklerine uygun yeni bir devletçilik anlayışına Türkiye için zaruri sayıyoruz. Ayrıca, özel teşebbüsün mutlaka verimli, devlet teşebbüsünün de mutlaka verimsiz olduğu şeklindeki yaygın düşüncenin, sağlam delillere dayanmayan ve geniş bir propaganda ile beslenen bir inanç olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Verimli çalışma imkanlarına kavuşmak için, mesela İngiltere ve Fransa’da, bazı sanayi kollarının devletleştirilmesine gidildiğini hatırlatmak isteriz. Bir takım devlet işletmelerinin verimsiz kalış sebeplerini, devletçilikte değil aksine yeter derecede devletçi olmayışımızda ve devletçiliği sitemli bir şekilde uygulayamayışımızda aramak gerektiğine inanıyoruz.
4. Yeni devletçiliği, yukarda belirtiğimiz amaçlara erişmek için mutlaka başvurulması gereken şuurlu devlet müdahalesi şeklinde anlıyoruz.
a) Kalkınmayı hızlandırmak maksadıyla milli tasarrufun çoğaltılması ve milli gelirdeki artışların önemli bir kısmının tasarrufa yöneltilmesi, ancak geniş ölçüde ve bilgili devlet müdahalesi ile başarılabilir. Belli başlı tasarruf kaynaklarından biri olan vergilerde verimin artırılması, devletçilikle mümkündür. Çağımızda, vergilerde adalet şarttır. Fakat vergi adaletini sağlamak maksadıyla yüksek gelirlerden alınan vergilere karşı bugün yöneltilen en önemli itiraz, bunların yatırımları azaltmasıdır. Devletçilik, milli tasarrufu yatırımlara yönelttiği için bu itirazı önler. Bundan başka, devletçilik, kalkınmanın nimetleri ve külfetleri arasında denge yaratarak tasarruf fikrinin geniş halk kitlelerince benimsenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, devlet işletmelerinin kazançları, vergi yoluna sapmadan sağlanan önemli tasarruf kaynağı olur. Yatırım imkanlarını artırmak maksadıyla, boş duran işgücünün istihsale yöneltilmesi de, devletin demokratik, fakat planlı teşkilatlandırma gücü sayesinde mümkün olabilecektir.
b) Bugünkü imkanlarımızla, daha iyi teşkilat ve idared içinde şimdikinden çok daha fazla çok daha verimli şekilde yatırım yapmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun için, iktisadi hayatı bütünüyle planlamak şarttır. Plan, iktisadi hayatı istenen amaçlara zamanında ve bütünüyle yöneltmeye imkan verecek yetkilerle araçları da beraberinde getirmelidir. Bunu sağlayacak belli başlı şartlardan biri de iktisadi hayatın çeşitli kesimlerine hakim olan kilit sanayilerin mutlaka devlet elinde bulundurulmasıdır. Devletçiliği ciddi planlamanın ciddi bir unsuru sayıyoruz.
c) Planlama büyük iktisadi birimlere geçmeyi zaruri kılar. Halbuki Türkiye’nin iktisadi hayatı, tarım, sanayi ve ticaret alanlarında çok ufak işletmelere dayanmaktadır. Bu bakımdan, çiftçiyi teşkilatlandırarak istihsal kooperatiflerinin geliştirilmesi, küçük sanatlarda kooperatifçiliğin yaygın hale getirilmesi, perakende satış yerlerini azaltmak malların müstahsilden müstehlike geçiş yollarını kısaltarak, sanayide olduğu gibi, tarım ve ticarette büyük birim esasının mümkün olduğu ölçüde yerleştirilmesi lüzumludur.
Devlet kesimin yanı sıra, geniş kooperatif kesimi, Türk iktisadi sistemini temelini teşkil etmektedir.
d) Devletçilik aynı zamanda gelir dağılımdaki adaletsizleri gidermek, sosyal güvenliği gerçekleştirmek, müstahsil ve müstehlikin mutavassıt bir zümre tarafından ezilmesini önlemek, bölgeler arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmaya çalışmak içinde en elverişli sistemdir.
Çalışmayı toplumun en yüksek değeri haline getirmek, çalışmaya dayanan kazançları yüksek seviyeye çıkarmak, devletçiliğin temel hedefidir. Kol ve kafa gücünün satarak geçinenlerin ezilmesine seyirci kalan, arsa spekülatörlerinin ve ticaret alanında istismarcı mutavassıtların haksız kazançlarına göz yuman ve bu gibilerin bir yüksek devlet memurundan, fikir ve bilim adamından fazla kazanmasına ses çıkarmayan bir sistemin yirminci yüzyılda daha fazla sürüp gitmesine imkan yoktur.
e) Devletçilik, demokratik rejimin sadece bir şekilden ibaret kalmasını önleyip, demokrasinin kütlelere malolmasını sağlayacak temel müdahale vasıtasıdır. Planlı bir eğitim seferberliğine girişmek, Köy Enstitüleri ile açılan yolu genişletmek, milyonlarca işçi çocuğunu eğitim alanında ve memleket idaresinde herkesle eşit imkanlara kavuşturmak, yetişkinlerin eğitimi yoluyla kütlelere yükselme fırsatı hazırlamak ancak şuurlu bir devletçilikle mümkündür.
Sendikaların kuvvetlendirilmesi, ağanın teşkilatlanmış çiftçinin ve kooperatifin almasını sağlayacak şekilde toprak reformunun gerçekleştirilmesi modern devletçiliğin ödevidir ve bunlar ancak devlet müdahalesiyle başarılabilir.

yön dergisi ile ilgili görsel sonucu
Varmak istediğimiz amaçların şu veya bu noktası tartışma konusu edilebilir. Bu bildirinin yayınlanmasındaki maksat da bu çeşit tartışmalara yol açmaktır. Bugün içinde bulunduğumuz buhranlardan kurtulmanın birinci şartını, Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde görev almış olanların ve millet kaderine hakim olabilecek mevkilere gelmiş bulunanların, düşüncelerini açıkça ortaya koyarak, bir temel kalkınma felsefesi etrafında birleşmelerinde görüyoruz.

İMZALAR

Kevork Acemoğlu ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doçenti), İhsan Ada (Gazeteci), Muammer Aksoy, Suat Aksoy (Ziraat Fakültesi Asistanı- İktisatçı), Muammer Akıncı (Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü Yardımcısı), Mete Akyol (Gazeteci), Teoman Aktürel ( Şair), Tahir Alangu (Yazar), Yavuz Alangoya (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asistanı), Ş. Alp (Yazar), Erdoğan Alkın ( İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi asistanı), Çetin Altan (Yazar), Melih Cevdet Anday (Yazar- şair), Rona Aybay (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı), Ceyhun Atuf Kansu ( (Doktor-sanatçı), Burhan Arpad (Yazar), Sadun Aren (SBF Profesörü), Kemal Arıburna ( İmar Bakanlığı Neşriyat Müdürü), Özdemir Asaf ( Yazar), Orhan Asena (Doktor-Tiyatro yazarı), Reşit Aşçıoğlu (Gazeteci), Türkkaya Ataöv (SBF asistanı- siyasi bilimci), Doğan Avcıoglu (Gazeteci-iktisatçı), Hamdi Avcıoğlu (Gazeteci), Halil Aytekin (Öğretmen), Yusuf Balkan (Doktor), Kahraman Bapçum (Avukat-gazeteci), Atilla Bartınlıoğlu (Gazeteci), AslanBaşer (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı), Fakir Baykurt (İlk öğretim müfettişi), Ferzan Baydar (İmar Bakanlığı memuru), Deniz Baykal (SBF asistanı- siyasal bilimci), Korkut Boratav (SBF asistanı-iktisatçı), Kenan Bulutoğlu ( İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doçenti), Doğan Can ( Gazeteci), Beyhan Cenkçi (Ankara Gazeteciler Sendikası İkinci Başkanı), Ömer Sami Coşar (Gazeteci), Alev Coşkun (Kurucu Meclis üyesi), Necati Cumali (Yazar), Sermet Çağan (Gazeteci), Cevat Çapan (Yazar), Cahit Davran ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı), H. Sezai Diren (Yüksek Elektrik mühendis- Elektirik İşleri Etüd idarecisi), Sencer Divitçioğlu (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Doçenti), Mekin Dinçer (Sanayi Kalkınma Bankasında uzman), Salih Duralı (Mühendis-Etibank Elektrik İşletmesi Genel Müdürü), Orhan Duru (Gazeteci), Mekin Dinçer (Sanayi Kalkınma Bankası uzmanı-iktisatçı), Süleyman Ege (Gazeteci), Mustafa Ekmekçi (Gazeteci), Oktay Ekşi (Gazeteci), Tarhan Erdem (Yüksek mühendis), Mehmet Erdemir (Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürü), Muzaffer Erdost (Gazeteci), Özhan Eroğuz (Sanayi Kalkınma Bankasında uzman), Bahir Ersoy (Teksif Başkanı), Vehbi Ersü (Tabii Senatör), Cemal Reşit Eyüboğlu (Avukat), Sabahattin Eyüboğlu (Yazar), Hasan Genç (Sendikacı), Ali Gevgilili (Gazeteci), İ. Sefa Giray (Elektrik İşleri Enstitüsü İdaresinde yüksek mühendis), Turan Güneş (Avukat-CHP Merkez İdare Kurulu üyesi), Nail Güreli (Gazeteci), Yılmaz Gümüşbaş (Gazeteci), Necati Gündüz ( Gemerek Kaymakamı), Ecvet Güresin (Gazeteci), Rıza Güven (Sendikacı), Mükerrem Hiç (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi asistanı), Sırrı Hocaoğlu (Hatay milletvekili), Erhan Işıl (Maliye Bakanlığı İktisadi İşbirliği Genel Sekreter Yardımcısı), M. Hadi İlbaş (Gazeteci), Sudi İlkorur (Sanayi Nakliyat Anonim Şirketi Nakliyat- Ticaret Müdür Yardımcısı), Abdi İpekçi (Gazeteci), Vedat Kaya İrez (İktisatçı), Yahya Kanbolat ( Ziraat Fakültesi asistanı- iktisatçı), Tarık Dursun Kakınç (Yazar), Yunus Kara ( Sendikacı), Nuri Karacan (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi asistanı), Suphi Karaman (Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi), Nusret Karasu (Eski Sağlık Bakanı), Beysan Keyder (Sanayi Kalkınma Bankası uzmanı), Metin Kıratlı ( SBF asistanı- siyasal bilimci), Coşkun Kırca ( İstanbul milletvekili), Bedii Kireçtepe (Emekli Hava Generali), Mehmet Ali Kışlalı (Gazeteci), Yusuf Kırmıgil (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı), M. Şükrü Koç (Gazeteci), Hüseyin Korkmazgil (Yazar), Uğur Korum SBF asistanı –iktisatçı), Mehmet Can Köksal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Ayhan Köksal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Mahkemesi Hukuku asistanı), Yusuf Kivnibir (Maliye Bakanlığı hesap uzmanı), Alp Kuran (Avukat), Dursun Kut (İnşaat teknikeri), Sami Küçük (Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi), Rüçhan Koşar (İmar ve İskan Bakanlığı memuru), İdris Küçükömer (İktisat Fakültesi doçenti), Mahmut Makal (Eğitimci-yazar), Fethi Naci (Eleştirmen), Öğet Öktem (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), İbrahim Öngüt (Sanayi Kalkınma Bankası uzmanı, iktisatçı), Ahmet Suzi Örnekol (Elektrik İşleri Etüd İdaresi yüksek mühendisi), Sami N. Özerdim (Yazar), Çetin Özek (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Tahsin Özer (Maliye Bakanlığı Hesap uzmanı), Hakkı Özkazanç (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü müşaviri), Nihat Öztaş (Yazar), Salahaddin Özmen (Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürü), Bekir Öztürk (Gazeteci), Mustafa Özyürek (Yeni Türkiye Partisi Gençlik Kolları Genel Sekreteri), Sina Pamukçu (Avukat), Arif Payaslıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi Dekanı), Hüseyin Pekin (Elektrik İşleri Etüd İdaresi Yüksek Mühendisi), Tahsin Saraç (Öğretmen), Murat Sarıca (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Hikmet Savaş (Gazeteci, Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu Başkanı), Bahri Savcı (SBF Profesörü, siyasal bilimci), İlhan Selçuk (Yazar, avukat), Turhan Selçuk (Karikatürist), Mehmet Selik (SBF asistanı, iktisatçı), İlhami Soysal (Gazeteci), Mümtaz Soysal (SBF asistanı), Metin Sözen (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi asistanı, sanat tarihçisi), İsmail Şahin (Gazeteci), Necdet Şalvuz (İmar Bakanlığı Tetkik Kurulu üyesi), Esin Talu (Gazeteci), Kemal Tahir (Yazar), Erdoğan Tamer (Türk Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı, gazeteci), Server Tanilli (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Nedim Tekin (CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi), Meriç Teziç ( İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Erdoğan Teziç (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistanı, hukukçu), Sabri Tığlı (Sendikacı), Taner Timur (SBF asistanı, siyasal bilimci), İtimat Tezgören (Ankara Ticaret Lisesi iktisat öğretmeni), Naim Tirali (Gazeteci, Giresun milletvekili), Erdoğan Tokatlı (Gazeteci), Orhan Tokatlı (Gazeteci), Engin Tonguç (Doktor, sanatçı), Metin Tokpınar (Sanayi Kalkınma Bankası uzmanı, iktisatçı), Osman Nuri Torun (Sanayi Kalkınma Bankası uzmanı, iktisatçı), Adil Torun (Sendikacı), Cengiz Tuncer (Gazeteci, romancı), Adnan Turani (Ressam), Seyfettin Turhan (Gazeteci), Turhan Tükel (Gazeteci), Nihat Türel (Avukat), Namık K. Türesinler (Sanayi ve Kalkınma Bankası uzmanı, iktisatçı), Melih Tümer (Sanayi ve Kalkınma Bankası uzmanı, iktisatçı), Cavit Orhan Tütengil (İktisat Fakültesi doçenti, sosyolog), Özhan Uluatam (SBF asistanı, iktisatçı), Ali Ulvi (Karikatürist), Cemalettin Ünlü (Gazeteci), Üstün Üstündağ (İktisatçı), Şevki Vanlı (Mimar), Adnan Veli (Yazar), Berke Vardar (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi asistanı, filolog), Selahattin Yayım (Sendikacı), Turgut Yeğenağa (Yüksek mensucat mühendisi), Mustafa Yeğenoğlu (Yüksek inşaat mühendisi, müteahhit), Aysel Yenal (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi asistanı, iktisatçı), Hasan Yılmaer (Gazeteci, İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanı), Tahsin Yücel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi asistanı, filolog), Gülten Kazgan (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doçenti), İbrahim Öner (Hava Teğmeni), Kenan Ergül (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Yusuf Çolak (Yıldız Teknik Okulu öğrencisi), Sabahattin Yılmaz (Emekli Albay), Galip Gürler (İlköğretim müfettişi, Köy ve Eğitim Dergisi sahibi), Cemil Kıhter (Tıp Fakültesi öğrencisi), Vala Nurettin/ VA-NU (Yazar), Nihal Karamağralı (Romancı), Ziya Özbek (Çiftçi), Sait Maden (Ressam), Cahit Çorum (Fen Fakültesi öğrencisi), Nimet Arzık (Yazar), Kenan Gürsoy (Bilardo imalatçısı), Seyit Aslan (Oto san’atkarı), Faik Bucak (Avukat, sürgündeki ağa’lardan), Özkal Yici (Türkiye Petrol İşçileri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı), Hatay Porsuk (Tıp Fakültesi öğrencisi), Atilla Alkan (Etibank Genel Müdürlüğü Raportörü), Cengiz Turan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Abdi Özkök (Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Bakanlığı Müşaviri), Tahsin Hatungil (Orman Mühendis Muavini, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü 4. Şube Şefi), Orhan Kükrekol (Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Yüksel (Ziraat Mühendisi), Özcan Eryılmaz (İktisat Fakültesi öğrencisi), Hamit Duru (Serbest yüksek mimar, Mimarlar Birliği Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Abidin Ahıska (İktisat Fakültesi öğrencisi), Sadık Kayhan (Halıcı), Yusuf Selvi (Avukat stajyeri), M. Erol Çelik (İktisat Fakültesi öğrencisi), Salih Çetiner (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Sekreteri), Ercan Demirel (İktisat Fakültesi öğrencisi), İbrahim Göktürk (Emekli subay, mütercim), Mehmet Çetin Süer (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu), İbrahim Özer (Astsubay), Abidin Yılmaz Kaya, (Ticari İlimler Akademisi öğrencisi, muhasip), Teoman Zıngıl (Avukat), Semih Onat (SBF öğrencisi), Mehmet Ali Şengül (Öğretmen), Yakan Şölen (SBF öğrencisi), Mustafa Karabiler (SBF öğrencisi), Artan Alpargun (SBF öğrencisi), Hasan Aşkan (SBF öğrencisi), Erkut Deniz (SBF öğrencisi), Hakbilen Nakip (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi), Hikmet Gürkaynak (İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü öğrencisi), Tuncer Doğan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Necip Tekin (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Çınar Gündüz (İktisat Fakültesi öğrencisi), Ahmet Kural (İktisat Fakültesi öğrencisi), M. Celal Ertugay (Yazar), Selçuk Fanusçu (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Kutlu Kraksoy (Doktor), Çağlar Yaşal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisi), Necati Akın (Ortaokul resim öğretmeni), İsmet Kuman (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mehmet Uğurola (İşçi), Harun Çetintemel (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Şansal Dikmen (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Necati Artan (Hava Yüzbaşısı), Şeref Solu (Bayındırlık Müfettişliğinden emekli), Nami Arıman (İstanbul Teknik Üniversitesi Merkez Kitaplık Müdürü), Kemal Nebioğlu (Toreyis Genel Sekreteri), Yunus Yakar (Toreyis Genel Başkanı), İrfan Solmancıkoğlu (Toreyis Genel Başkan vekili), Şerafettin Gündoğan (Yüksek Kimya Mühendisi), Atilla Donat (SBF öğrencisi), Hüsnü Fahreddin Özüçer (Doktor), Mefharet Aydemir (Saint Joseph Lisesi öğrencisi), Kısmet Asa (Edebiyat Fakültesi öğrencisi), Cahit Erdem (Halk Eğitim Müdürü), Hüseyin Denizci (Hilton Oteli veznedarı), Handan Denizci (Ev kadını), Güleren Gemici (SBF öğrencisi), Hasan Togay (Türkiye Belediyeler İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri), Atilla Yurtseven , Meral Öztekin (İktisat Fakültesi öğrencisi), Mahmut Kayral (Yüksek Mühendis, İTÜ Elektrik Fakültesi öğrencisi), Mehmet Yılmaz (Şehir Kadostro Müdürlüğü Tapu azası, Ayaş), Erol Çevikçe (İktisat Fakültesi öğrencisi), Yalçın Sarı (İktisat Fakültesi öğrencisi), İlhan Ilgaz (İktisat Fakültesi öğrencisi), Yalçın Erkut (İktisat Fakültesi öğrencisi), Ersen Arman(İktisat Fakültesi öğrencisi), Erol Heper (İktisat Fakültesi öğrencisi), Behçet Günal (İktisat Fakültesi öğrencisi), Deniz Şimşek (İktisat Fakültesi öğrencisi), Tansel Tanık (İktisat Fakültesi öğrencisi), Mehmet Muhtar Saklıca (İktisat Fakültesi öğrencisi), Ercan Özkan (İktisat Fakültesi öğrencisi), Ümran Hazarlı (İktisat Fakültesi öğrencisi), İhsan Özer (Lise mezunu, işsiz), Aydın Kurtuluş, Süleyman Aktürk (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İbrahim Yasa SBF doçenti, sosyolog), İ. Üstün Akmen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Oktay Falay (İktisat Fakültesi öğrencisi), Savaş Toprak (SBF öğrencisi), Mehmet Önay (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Coşkun Özkorkmaz (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Aydemir Gürgöze (Banka memuru), Emin Çobanoğlu (Doktor, sinir mütehassısı), Yusuf Savaşır (Doktor), Arif Avcı (Avukat), Attila İlhan (Yazar), Ayten Baydar (Öğretmen), Atilla Rivşanoğlu, Nuri Karababa, Cemalettin Örsay, Hasan Yeşilkaya, Nahit Güneşli, İsmet Uslu, İ. Kenan Aydeniz, Selçuk Çakmakçı, İsmet Akçabay, Ali Naili Erdem (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Hilmi Özgen (Yüksek Murakabe Heyeti Müşaviri), İsmail Hakkı Kaytanlı (Ortaokul Müdürü), Yalçın Uysal (Sendikacı), Sabahattin Öcal (Doktor), Süha Çilingiroğlu (Avukat), Mustafa Aslan (Doktor), Özcan Ergüven (Savcı Yardımcısı), Ercüment Gencer (Maiyet memuru), Doğan Özgüden (Gazeteci), Mehmet Ressamoğlu (Gazeteci), Kemal Bilbaşar (Yazar), Besim Akımsar (Gazeteci), Sami Katırcıoğlu (Avukat), Merih Sezen (Avukat), Yılmaz Hekimoğlu (Eczacı), Erdal Yıldırım (Mühendis), Kurtuluş Tatlıdil (Muhasebeci), Ekrem Özkurt (Avukat), Abdullah Kızılırmak (Astronomi doçenti), Nahit Mete (Soma Linyitleri İşçi Baş Temsilcisi), Ülker Akçakoca (Amme İdaresi Enstitüsü Asistanı), Mehmet Ali Şengül (Öğretmen), Erhan Bener (Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Muavini), Yalçın Küçük (Devlet Planlama Teşkilatı), Atilla Yurtsever (Pilot, kıdemli üsteğmen), Ali Çiçekli (Öğretmen), İbrahim Kuyumcu (Teknik öğretmen), Temren Küçük (Gazeteci), Nurettin Kılıç (Edebiyat öğretmeni), Coşkun Bölükbaşıoğlu (CHP Merkez Basın Bürosu Şefi), Nijat Özon (Yazar), Halit Refiğ (Sinema Rejisörü), Bekir Sami Ünver (Yazar), Alp Aslan Kayan (Danıştay Kanun Sözcüsü), İbrahim Evci (Tütün müstahsili), Necati Turguner (Tütün müstahsili), Ahmet Boklan (Tütün müstahsili), Güngör Evci (Tütün müstahsili), Haydar Okay (Tütün müstahsili), Abdullah Çavuşoğlu (Elektrik Yüksek Mühendisi), Hayati Cebecioğlu (İnşaat yüksek mühendisi), Orhan Güçkan (Maden mühendisi), Mahmut Pekin (İşçi temsilcisi), Bayram İnce (İşçi temsilcisi), Yaşar Uçay (Yüksek mühendis), Firuzan Girgin (Yüksek mühendis), Sahir Yetergil (Yüksek mühendis), Vedat Nuri Türkan (Gazeteci, yazar), Cemal Öktem (Nahiye Müdürü), Haşim Özonur (Lise öğretmeni), Orhan Bayraktutan (Belediye zabıtası memuru), Muharrem Garibağaoğlu (İlkokul öğretmeni), Sahir Tosun (Kolacı), Neş’et Arslan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Dr. Aslan Göbelezoğlu (Çocuk Hastalıkları Mütehassısı), Dr. Ayhan Onursal (Nisaiye Mütehassısı), Haluk Görgülü (Lise öğrencisi), Necdet Mutlu (İnşaat mühendisi), Kadem Emiroğlu (Öğrenci), Bekir Kadri Kalevez (Emekli albay), Gündüz Aydın (İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü öğrencisi), Galip Ergenekon (Desinatör, sendikacı), Veysel Bülent Özoğuz (İnşaat mühendisi), Mete Tuncay (SBF asistanı, siyasal bilimci), YunusKoçak (Avukat), Oktay Öztürkoğlu (DDY 2. İşletme Müdürü), Sırrı Divil (Lise Resim-İş öğretmeni), Hasan Sayın (Ambar memuru), Haşim Ataman (İlkokul öğretmeni), Cemil Vardar (İlkokul öğretmeni), Muzaffer Vardar (İlkokul öğretmeni), Mustafa Tutal (İlkokul öğretmeni), Sümer Atalay (Köy öğretmeni), Mehmet Kancoğlu (Hukuk Fakültesi mezunu), Niyazi Özak (Emekli memur), Hüseyin Sabri Çiftçi (İşsiz), Sabri Kurt (Ortaokul öğretmeni), Muhsin Yürük (Terzi), Kenan Uyguçgil (PTT teknisyeni), Hüseyin Taşlıoğlu (PTT teknisyeni), Saim Kutsav (Savunma öğretmeni ve yazarı), Tuncay Özgünen (Tıp Fakültesi öğrencisi), Uğur Oral (Tıp Fakültesi öğrencisi), Gökçe Enis (İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü öğrencisi), Cihat Yalın (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Gültekin Aksan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mehmet Baydar (SBF öğrencisi), Avni Sezer, Mahmut Özdemir (Lise son sınıf öğrencisi), Halit Gür Sile (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Özen (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Osman Zeki Yazıcıoğlu (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Cemal Çobanlı (Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi), Bertan Onaran (Edebiyat Fakültesi öğrencisi), Hami Karslıoğlu (Eğitim Enstitüsü öğrencisi), İlkay Ezer (Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi öğrencisi), İrfan Kandıralı (Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesi öğrencisi), Mehmet Özdeğirmenci (Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi öğrencisi), Erol Yalın (Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi öğrencisi), Rıfat Özer (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Bora Ocakçıoğlu (Robert College İş İdaresi İktisat Mektebi talebesi), Vural Dağtekin (Stajyer doktor) , Hüseyin Irmak (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Mehmet Kavcar (Tıp Fakültesi öğrencisi), Rüştü Demirdöven (İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), Adnan Çalıkoğlu (Avukat, Uşak eski milletvekili), Münir Cerid (Makina Yüksek Mühendisi), Celalettin Benlioğlu (Öğretmen), Celal Ülkü (Demir ve kaynak işleri teknisyeni), Behzat Ay (Öğretmen), Şemsettin Deveci (Öğretmen), Bayram Batoğlu (Öğretmen), Hüseyin Yılmaz (Öğretmen), Yahya Gündüz (Öğretmen), Nermin Ay (Öğretmen), Kerim Sayan (Öğretmen), Altan Ülgen (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ziya Ertürk (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Oktay Öçer (Hukuk Fakültesi öğrencisi), İsmail Antis (Tarih öğretmeni), Hüseyin Akşit (İlköğretim müfettişi), Kemal Özkan (Doktor), Şeref Karayel (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Ziyaettin Görgün (İktisatçı, san’atçı), Murat Kütüklü (Oto makinisti), Şefik Çakmak (SBF öğrencisi), Coşkun Beslen (Adapazarı Şeker Fabrikası memuru, İktisat mezunu), Hakkı Gazioğlu (Avukat), Yılmaz Ataksoy (Avukat, Uşak Barosu Başkanı), Mustafa Şanlı (Köy öğretmeni), Aydemir Koç (Milletlerarası İktisadi İşbirliği Genel Sekreterliği memurlarından), Çetin Hacaloğlu (Milletlerarası İktisadi İşbirliği Genel Sekreterliği memurlarından), Adnan Savaşman (Denizci), M. Fahrettin Çevirgen (Maden mühendisi), Hasip Erokyar (Memur, Lise mezunu), Nur Erokyar (Terzi, Enstitü mezunu), Remzi İlter (Makinist, Ziraat Okulu mezunu), Hacer İlter (Ev kadını, Halk Mektebinden mezun), Yusuf Bıyık (Teknik öğretmen), Zeki Direk (Avukat), Ateş Tekin (Muhasebeci), Mehmet Yüceer (Öğretmen), Kenan Coşkun (Şair ve ressam), Cemil Bozturgut (Özel İdare memuru), Mehmet Çakır (Öğretmen), Sümer Yurdagül (Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi), Atilla Atalay (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Vecdi Sarısoy (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Utku Varlık (Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim öğrencisi). Ercüment Katırcıoğlu (İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), Asım Önen (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Hasan Karaoğlu (İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), Yüksel Uygun (Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi), Burhan Orakçıoğlu (Tıp Fakültesi öğrencisi), Gündüz R. Kılıçaslan (İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), Mustafa Kurluk (Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi), Cüneyt Şeref, Yıldıray Arsan (Öğrenci), Kemal Çınar (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Kazım Dönmez akültesi öğrencisi), Kamber Akçeşme (Seyyar dokuma, işsiz), Viktor Azarya (Robert College öğrencisi), Mustafa Onur, M. Hulusi Dosdoğru (Doktor), Dr. Sabire Dosdoğru (Bakteriyolog), Mustafa Şanlı (Öğretmen Okulu öğretmeni), Necati Ertürk (Stajyer avukat), Hüseyin Gemici (Nakliyat Komisyoncusu), Sevda Sarıca (Avukat), Fuat İğdeleli (İnşaat Müteahhidi), Dursun Akçam (Öğretmen), Cemal Akın (Sanatçı, yazar), Salih Dilsizoğlu (İktisat Fakültesi öğrencisi), Salim Erdal (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Maksut Demir (İngilizce öğretmeni ve lise müdür muavini), Alaeddin Şenel (SBF öğrencisi), Cenan Ceyhan (SBF öğrencisi), Turhan Akyel (Öğretmen), Lütfi Turgut (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Demir Özlü (Felsefe öğrencisi), Ali Rıza Kıçlar (Öğretmen), Ali Konu (İlköğretim Müdür Yardımcısı), Ömer Aytaç (Teknik Üniversite Makine Fakültesi öğrencisi), Yıldırım Göğüş (İTÜ Teknik Okulu öğrencisi), Sualp Kok (İTÜ Teknik Okulu öğrencisi), Giray Teoman (İktisat Fakültesi öğrencisi), Hüseyin Fakültesi öğrencisi), Hüseyin Baykara (Avukat), Osman Burik (SBF öğrencisi), Vahap Erdoğdu (Tarım öğretmeni), Ali Çetinkaya (Milli Eğitim Müdürlüğü kütüphane memuru), M. Hilmi Menli (Amerikan Askeri Yardım Grubunda tercüman), Kemal Sakal (Harita ve Kadastro mühendisi), Turgut Hakes (Serbest meslek), İbrahim Gürsel (Ticaret ve komisyon işleri), Hatice Gürsel, Muhammet Gültekin Kosifoğlu (Elektrikçi), Kahraman Katman (Öğretmen), Fehmi Artuna, Necmettin Yılmazkaya (Deniz Astsubay Başçavuş), Ömer Nida (Galatasaray Lisesi yönetim memuru), Nevzat Turan (Lise son sınıf öğrencisi), Sırrı Yalçınkaya (Kadastro teknisyeni), Mehmet Yalçın (Ortaokul Türkçe öğretmeni), Halil Cengiz (Ortaokul Türkçe öğretmeni), Mehmet Güner Nakiboğlu (İktisat Fakültesi öğrencisi), Cemal Sevil (İnşaat teknisyeni, sendikacı), Zekeriya Mahmut Gün (Lise felsefe öğretmeni), Himmet Tarım (PTT memuru), Orhan Altan (İktisat Fakültesi memuru), Tunca Toskay (İktisat Fakültesi mezunu), Mete Zorlu (İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), İlhan Özkaya (Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi), Melih Göllü (İktisat Fakültesi öğrencisi), Abdullah Hışıl (Öğretmen), Naim Kılıç (Vatan TAŞ İdare Kurulu üyesi), Ahmet Hazarfen (Öğretmen), Ahmet Öz (Sanatkar), Muharrem Tağtekin (Arkeolog Müzesi memuru), Yusuf Aturgil (Arkeoloji Müzesi memuru), Celal Erdemoğlu (Stajyer doktor), Gönül Sabuncu (Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi), Dr. Nejat Sabuncu (Tıp Fakültesi Patalojik Anatomi Enstitüsü Asistanı), Polat Sabuncu (Hukuk Fakültesi öğrencisi), İsmail Atıcı (Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi), Mehmet Durukan (Toprak Mahsülleri Ofisi Ajans Müdürü), Fahri Eren (Sağlık memuru ), İlhan Esen (Hürriyet Gazetesi İzmir Bürosu Şefi, Kurucu Meclis Üyesi), Kazım Yenisey (Hürriyet Gazetesi İzmir muhabiri, Türkiye Gazeteciler Sendikalar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi), Remzi İnanç (Yedek subay öğretmen, gazeteci), Zihni Hazıredaroğlu (Avukat, şair), Ferit Akyürek (Üniversite öğrencisi), Mehmet Naneci (Üniversite öğrencisi), Hüseyin Ertürk (Üniversite öğrencisi), Mehmet Gölgeli (Üniversite öğrencisi), Halil Yüksel (Üniversite öğrencisi), Remzi Çınar (Üniversite öğrencisi), Tuncay Çölkesen (Üniversite öğrencisi), Cabir Duran (Üniversite öğrencisi), Ferit Altın (Üniversite öğrencisi), Cahit Karahan (Üniversite öğrencisi), Mehmet Tüzün (Üniversite öğrencisi), Mustafa Buran (Üniversite öğrencisi), Çetin Tafloğlu (Üniversite öğrencisi), Celal Alp (Üniversite öğrencisi), Galip Ulutürk (Üniversite öğrencisi), Ahmet Yağmur (Üniversite öğrencisi), Ahmet Duman (Üniversite öğrencisi), Muzaffer Aşkayanar (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Yıldırım Batuk (İtalyan Ticaret Lisesi öğrencisi), Malik Karavit (Başbakanlık Muhasebe Müdürlüğü Birinci Mümeyizi), Şeref Uluğ (Topçu Pilot Yarbay), Hasan Kurşunlu (Öğretmen), M. Fatih Gümüş (Hukukçu, öğretmen), Demirel Tavil (Hukukçu), Salim Haşlak (Ortaokul öğretmeni), Nihat Tolluoğlu (Avukat), Salih Zeki Yılmaz (Hava Üsteğmeni), İzzet Sedes (Gazeteci), Tahsin Özer (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı), İlhan Demiraslan (Doktor, Dahiliye mütehassısı), Remzi İnanç (Yedek Subay öğretmen), Zihni Hazinedaroğlu (Avukat, şair), Celal Avcıoğlu (Emekli öğretmen), Aziz Halkapınar (Hurruyet gazetesi İzmir muhabiri, İzmir Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi), Oktay Köse (Hürriyet Gazetesi İzmir muhabiri), Mustafa Gürsoy (Yüksek mühendis, mimar), Hüsnü Foto (Hürriyet gazetesi foto muhabiri), Ahmet Kaçmaz (İnşaat yüksek mühendisi), Hayri Yalçın (Kimya yüksek mühendisi), Ömer Beyazıt (İnşaat yüksek mühendisi), Erhan Ermutlu (İnşaat yüksek mühendisi), Attila Kelecioğlu (Fizik yüksek mühendisi), Şemay Tanyeri (İnşaat yüksek mühendisi), Erol Tuncer (Jandarma Mızıka Astsubay Üst Çavuş), Hurşit Aydın (Öğretmen), Recep Er (Sinema teşrifat işçisi), Mehmet Özkaynak (Lise edebiyat öğretmeni), Nurhan Altınman (İktisat Fakültesi öğrencisi), Yusuf Ziya Bahadınlı (Öğretmen, editör), Ahmet Türkoğlu (Sinema teşrifat işçisi), Ali Rıza Ertan (Lise mezunu, serbest), Ali Sadık Çilli (İşçi), Azmi Erdoğan (Akşam Tekniker Okulu öğrencilerinden), Orhan Belentepe (Lise öğrencisi), Besim Ekmen (İktisat Fakültesi öğrencisi), Vedat Tunç Sezer, Erol Değerli (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Kemal Kaya (Hukuk Fakültesi öğrencisi), M. Halil Azeri (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Alper Özdoğan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Aydın Uzunselvi (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ulvi Ünlü (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ali Dizdaroğlu ( Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ayhan Kayacan (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Okandan Yenal (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ömer Doğrul (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Erdoğan Kılıçer (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Pandar (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Refik Er (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Sade Yalçın (Karikatürist), Erol Tarhan (İktisat Fakültesi doktora öğrencisi), Ayhan Hünalp (Gazeteci), Stepan Melikyan (Rejisör, Melik Film sahibi), Sırrı Çelik (İlköğretim müfettişi), Tuğrul Akçura (Mimar, şehir plancısı), Nihat Türel (Avukat), Haldun İnanlı (Avukat), Aydın Akkaynak (Çiftçi), Lütfü Gün (İlköğretim müfettişi), Cevat Uyanık (Yazar), Hayri Tolga (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşat Fakültesi öğrencisi), Sümer Uluğ (Belediye Encümeni memuru), Kazım Arık (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Münir Süer (İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi), Uğurel Okyar (Üniversite öğrencisi), Yurdakul Okyar (İktisatçı), Hilmi Erbaş (Gazinocu), Muzaffer Ertan (Türk Hava Yolları (THY) İkmal Müdürlüğü Stok Kontrol memuru), Fuat Bilen (İktisat Fakültesi talebesi), Tahsin Yavaş (Öğretmen), Aydüz Sağlam (Gümrük ve Tekel Bakanlığı memuru), Yaşar Kızıltuğ (Gümrük ve Tekel Bakanlığı memuru), Mehmet İlkin Erkutun (Yüksek mühendis, Bayındırlık Bakanlığı memuru), Nuran Sayar (Memur), Yaşar Çehreli (Stajyer mimar), Birgül Ertunç (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Öner Yolazı (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Tekin Arda (Erkek Teknik Öğretmen Okulu öğrencisi), Orhan Altan (Elektrik mühendisi), Salim Çalışkan (Sümerbank Antalya mağazası muhasebecisi), Ahmet Ergün (İlkokul öğretmeni), Cengiz Özol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat talebesi), Erol Bağcıgil (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi), Münir Ulus (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi), Taner Beygo (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ünal Harcanoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Bülent Tanör (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Perihan Tok (Öğretmen), Eşref Altın (SBF İdare Şubesi 3. sınıf öğrencisi), Nazmi Yazgan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ferhan Paydalı (Atatürk Lisesi 3 Edebiyat, İzmir), Riza Özkara (Eğret kasabasında öğretmen), Çetin Mangıt (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu mezunu, Gümrük ve Nakliye işletmecisi), Sevgi Mangıt (Lise mezunu, ev kadını), Zafer Üzgül (Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencisi), Gürol Akın (Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencisi), Turgut Tan (Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğrencisi), Nevzat Batur (Eczacılık Okulu öğrencisi), Mennan Duatepe (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Osman Ziya Sayın (Hava Meydan Kontrolü), Mehmet Karabulut (Lise felsefe öğretmeni), Bekir Bektaş Ünal (Un değirmeni sahibi), Sıtkı Eser (Terzi), Mehmet Aydın (Bursa Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmeni), Osman Eroğlu (Şoför), Ahmet Turnaeri (İnşaat kalfası), Emel Argun (EV kadını), Talat Akgün (Lise resim öğretmeni), Nafiz Kaçmaz (İş adamı), Hüseyin Çetin (Ortaokul öğretmeni), Hasan Gazi Arpaç, Niyazi Köse (Erzin Halk Eğitim Büro Başkanı), Mehmet Seyda (Romancı, yazar), Taliş Atalay (Doktor), Sırrı Ergun (Eczacı), Ata Özdoğan (Doktor), Abdullah Koçak (Doktor), Yücel Candemir (İTÜ İktisat Kürsüsü Asistanı), Erdinç Gönenç (Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat öğrencisi), Salim Harput (Öğretmen), Talip Apaydın (Öğretmen), Mustafa Esen (Öğretmen), Olcay Oğuz (Lise öğrencisi), Sezar Oğuz (Devlet memuru), Aydın Yazgan (Müstafi Köy Sağlık memuru), Attila Yüzüak (Japonya Büyekelçiliğinde memur), Erden Öney (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi asistanı), Metin Kozluca (Sanat Enstitüsü Elektrik Laboratuarı şefi), Mehmet Erdinç (Öğretmen), Emin Ersoy (Öğrenci), Vehbi Ersoy (Emekli öğretmen), Sevinç Ersoy (Ortaokul öğretmeni), Bülent Erses (İktisat Fakültesi öğrencisi), Feriha Karaman (İktisat ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Asistanı), Ergun Doyurgan (Lise mezunu), Gülali Zülal Aydınoğlu (İlkokul öğretmeni), Yılmaz Övünç (Deniz yolları gemi anbar memuru), Mehmet Kara (Sanat Enstitüsü öğretmeni), Naim Tanyeri (Dernek başkanı), Yalçın Kasaroğlu, Attila Atalay (Maliyeci), İsmail Nafiz Alkan (İlkokul öğretmeni), Necati Doluorman (Film rejisörü ve yapımcı), Burhanettin Uluç (Cumhuriyet Senatosu üyesi, emekli general), Sebahat Enöktem (Öğretmen), S. Enöktem (Öğretmen), Ahmet Top (Gaziantep Çimento Sanayi İşçileri Sendika Başkanı), Erdoğan Özsomar (Maliye Bakanlığı Hazine ve Kambiyo Kontrolörü), A. K. Doğan Tamer (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Orhan Bingöl (Ticari İlimler mezunu), Doğan Kasaroğlu (Avukat, Tanin gazetesi Ankara temsilcisi), Özdemir Kalpakçıoğlu (Gazeteci), Mehmet Hamidi, Çetin Zıylan (Danıştay’ta yardımcı), Mehmet Taşkesen (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Nilgün Taşkesen (Desinatris), Necati Coşkuner (Yargıç adayı), Nezih Yörük (Astsubay), Mehmet Çelik (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Metin Şekercioğlu (Hukuk Fakültesi mezunu), Yılmaz Serin (Makine teknisyeni), H. Ali Koca (Ziraat teknisyeni), Hasan Okur (Öğretmen), Ekrem Özmen (Ortaokul öğretmeni), Sırrı Körpetütüncü (Büro katibi), Vural Savaş (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencisi), Turhan Bayraktutan (Profesyonel fulbolcu), Mazhar Ernalbant (Avukat), Fuat Albayoğlu (Yorgancı), Aydın Özakın (SBF mezunu), Şakir Tüter (Havalandırma tesisatçısı), M. Edip Eren (İstanbul Üniversitesi Oğuz Koyutürk (Eczacı), Güngör Gençay (Şair), Suat Erginer (Yazar, Mülga Milli Korunma Teşkilatından emekli müdür muavini), Mustafa Onar (Öğretmen), Timur Erkman (SBF öğrencisi), Onur Öymen (SBF öğrencisi), Turgut Uçok (SBF öğrencisi), Erdum Tüzel (SBF öğrencisi), Önder Özar (SBF öğrencisi), Gülden Öymen (SBF öğrencisi), Erkmen Özkan (SBF öğrencisi), Tanju Konuralp (SBF öğrencisi), Alev Sönmez (SBF öğrencisi), Halil İletmiş (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi), Ünsal Özdoğan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Şevket Temel (Necati Eğitim Enstitüsü), Ömer Şafak (İnşaat yüksek mühendisi), Kamil Ünlü (Film rejisör ve yapımcısı), Suat Yenidünya (SBF öğrencisi), Remzi Gürsu (SBF öğrencisi), Altan Yılmaz (SBF öğrencisi), Güner Özmen (SBF öğrencisi), İsrafil Torun (İlkokul öğretmeni), Sabri Dardan (Deniz Hastanesinde raportör), Cemal Açıkalın (Lise mezunu), Mustafa Türker (Emekli yarbay), Muhlis Hamleci (İktisatçı ve muhasip), Hasan Yalçın (Öğretmen), Kanber Rişvanoğlu (Avukat, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Sivas İl İdare Heyeti Üyesi), Oktay Öztürkoğlu (Devlet Demir Yolları (DDY) 2. İşletme Müdürlüğünde memur), Hurşit Atakulu (Avukat), Emrullah Sömeren (Sağlık memuru), Nedim Tık (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Nazmiye Taptık (Samatya İşçi Sigortaları Hastanesi Bakteriyoloji ve İntaniye Mütehassısı), İbrahim Ödemiş (Öğretmen), İsmail Tikveşli (Şoför), Erol Kurt (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ümit Ölmez (Şair, yazar), Rana Kartal (Doktor), Oğuz Doğu (Sıhhi tesisatçı), Halit Nacak (Teknisyen), Mustafa Bütün (Teknisyen), Müşfik Erem (Teknisyen), Nevin Aysever (Öğrenci), Necla Aysever (Daktilo), Erdoğan Tolga (Yüksek mühendis, mimar), Mehmet Ecer (Teknisyen), Arif Ataün (Teknisyen), Handan Selçuk, Güzin Öztürk (Sosyal asistan), Ertan Ergen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Vural Tümer (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Yusuf Ağırgün (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Tülin Özden (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ayla Güvenay (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ahmet Süreyya (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ali Sanlı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Safiye Alkan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ali Yaşar (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Necati Siyahkan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Hülya Rahtuvan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Erhan Sargut (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Necat Gülseren (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Fatma Günal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ömer Doğrul (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Kamer Ali Çelik (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Çelik Yalazkan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Enver Ziya Karal ( Ordinaryüs, profesör, tarihçi, Kurucu Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı), H. Mehmet Ateş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ali Cumhur (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mehmet Terziler (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mahmut Fincan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Turan Kadirağa (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Enver Dursun (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Salih Görgülü (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mehmet Pişkin (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ömer Altınbaş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Kaplan İyigün (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Çinsar (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İ. Hakkı Kucooğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Hasan Halhaput (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Erdoğan Gürbüz (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ertuğrul Demircan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Faruk Tok (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Esin Üzüncüoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Tunga Ungun (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Hilmi Usekes (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İstanbul anbar şeflerinden), Osman Demir (Sağlık memuru), Hüseyin Pala (İnşaat fen memuru), Tacettin Ünlü (Avukat), Erdoğan Mopoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku asistanı), Pertev Bilgen (İktisat Fakültesi maliye asistanı), Aydın Aybay (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni asistanı), Ergun Köknar (Mimar), Ali Dilber (Dekoratör), Osman Tekfidan (Saatçi), Nuri Oylum (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Nazmi Çakır (Kaucuk işçisi), Yüksel Gülşen (Gazeteci), Ahmet Kışlalı (Gazeteci), Kemal Sülker (Gazeteci), Ali Hikmet Korkmaz (Gazeteci), Okan Bayer (İşçi), Yalçın Ceridoğlu (Hukuk Fakültesi öğrencisi), İlhami Uca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Burhan Uca (İstanbul Atatürk Lisesi öğrencisi), Yüksel Artan (Yıldız Teknik Okulu öğrencisi), Hakkı Biber ((İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Vural (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Sadreddin Şengül (Öğretmen), Serim Yurtören (Mount Holyoke Koleji, siyasal bilimci), Doğan Adıgüzel Hukuk Fakültesi öğrencisi), A. Rasim Göknel (İngilizce öğretmeni, yazar), Süreyya Tok (Öğretmen), Mustafa Sayılı (Gümrük ve Tekel Bakanlığı hukukçularından), Maide Oruç (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Dr. Asistan), Mehmet Çınarlıoğlu (Tornacı), Ayhan Sağlam (Topçu Üsteğmeni), Saim Oruç (Doktor), Fikret Erdoğan (Bankacı), Nevzat Erdem (Astsubay Başçavuş), Ayhan Güray (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi), Nihat Özer (Cumhuriyet Savcı Yardımcısı), Suphi Yıldırım (Üniversite öğrencisi), Özcan Arıkan (Üniversite öğrencisi), İbrahim Ünlü (Balıkesir Darıca nahiyesi muhtarı), Özdemir Kızıltan (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Hasan Şevki Ertürk (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Naci Uğur (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Süreyya Kahraman (Öğretmen), Ahmet Saltık (İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi), Z. Hasan Kızılkaya (Gezici sağlık memuru), Nuri Çelik (PTT memuru), Ayhan Doğanay ( İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi), Necdet Ali Can (Öğretmen), Nurer Uğurlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Turan Ceyhun (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İlhan Özcan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Kural Sarıgöllü (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Enis Çongar (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Osman Eroğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Nebil Bilge (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ahmet Ferlenger (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Turgay Olcayto (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Erdal Önal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Atilla Göktürk (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ceylani Eroğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Aydın Hatipoğlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Turgay Sönmez (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Münir Göker (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İlker Gürleyen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Dilek Uzcan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İsfendiyar Babacan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), H. Ersin Unaner (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Metin Ertem (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ümit Kırgız (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Şarkuş (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ayhan Çelik (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Sedat Mutlu (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ayla Çetinçelik (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Muammer Caner (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Cenim Mengun (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Muharrem Taşkıran (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Fikri Yazıcı (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Bekir Ant (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Osman Başar (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Metin Supgun (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), İnci Yüceışık (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi), Muzaffer Dilmaç (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi), Tansu Tünay (İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi), Doğan Könel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Gürol Kaymak (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ali Korur (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Oğuz Evrenas (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Yüksel Suda (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Nehar Tüblek (Karikatürist), Okan Bayer (Dişçi), Erbay Dinçay ((İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Mehmet Erkan (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Atalay Bodur (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Ahmet Uçkun Giray (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Hüseyin Mert (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Bayram Kalaycıoğlu (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Altan Kaya (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Hüsamettin Ata (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), İhsan Koray (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Burhan Öztürk (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Alaattin Biter (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Erol Pekcan (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Muhsin Uysal (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Ulvi Tolay (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), İsmet Gören (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Hakkı Özbal (Sendikacı), İbrahim Çamlı (Yazar), Fahrettin Yakal (Emekli Tümgeneral, Doktor), Özel Enson (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu), İmdat Kılıç (T.C. Alanya Gemisi Astsubay, Üst Çavuş), H. Tahsin Bayraktar (Esnaf), Mehmet Gültekin (Köy öğretmeni), Ergun Köknar (Yüksek Mühendis, Mimar, Tiyatrocu), Mehmet Akan (İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi), Üstün Kırdar (İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi), Aziz V. Aktaş (Öğretmen), Mahcure Selma Ceridoğlu (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Coşkun Özdemir (Doktor), Emine Özdemir (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mustafa Tok (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Refik Bayrakçı (Şair-Yazar), Necil KUnttay (Robert Kolej öğrencisi), Ataman Yıldız (İktisatçı), Coşkun Eroğlu (Fotoğrafçı), İbrahim Jarrar (İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi öğrencisi), Şahap Yazar (Kooperatif Muhasibi), Mehmet Şanlı (Hakim), Ali Rıza Uğuray (Sorgu Hakimi), Mustafa Vasıf Ersoy (Cumhuriyet Savcısı), Hayri Ocaktan (Zabit Katibi), Azime Hedikzade (Türkçe öğretmeni), Aziz Akın (Hakim), Çetin Dıramalı (Öğrenci), Rahmi Akkan (Çamlıca Senatoryumunda), Firuz Baysal (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanı), Ayhan Baysal (Memur), Murat Alpsoy (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu), Yakup Çayhan (İthalatçı, Tüccar), Baki Öztürk (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Metin Şanlı (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Çetin Şanlı (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi), Mustafa Ceylan (İstanbul Üniversitesi Elektrik Fakültesi öğrencisi), Hikmet Nam (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji öğrencisi), Nurettin Yanbollu (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji öğrencisi), Lütfi İ. İlici (Eczacı Kalfası), Faik Atilla (Amerikan Askeri Yardım Kurulu Deniz Grubu mütercimi), Nihat Akdemir (Avukat), A. Uğur Turan (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İsmail İnan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Sait Saylam (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Mehmet Olcay (Terzi), Mustafa Özdedeoğlu (Muhasebe memuru), Ali Alaygil (Terzi), Ayla Çakaloz (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi), İrfan Gelen (Veteriner Hekim), Mehmet Seyyar (İlk okul öğretmeni), Emin Emek (Tüccar, Terzi), Neriman Yenersu (Emekli öğretmen), Hasan Çakır (Zeytinci), Mahir Ata (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), Namık Önel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi), İbrahim Tuna (Teknik Okul öğrencisi), Enver Günbulut (İstanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi öğrencisi), Ümran Baran (Trabzon Ses Gazetesi Sahibi), Necdet Zümrütdal (Stajyer Tütün Eksperi), Oğuz Tansel (Öğretmen), Ülkün Tansel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü), Özer Özerten (Sanatkar), Ahmet Lütfi Hisarlı (Serbest), Veli Ersin (Hoca), Faruk Keskincioğlu (Berber), Mümin Çinkılıç (Sayacı), Yusuf Yelen (Kunduracı), Ahmet Uluçay (İşçi), Şefki Şeker (Kunduracı), Ruhi Göktekin (Gazeteci), Abdullah Ertürk (İlk Öğretim Müfettişi), Haşim Kanar (İlk Öğretim Müfettişi), Mehmet Tanrıkulu (İlk Öğretim Müfettişi), Nimet Kanar (Öğretmen), Altay Bilgeoğlu (İşçi), H. Vedat Çalışkanlar (Terzi), Hüseyin Til (Öğretmen), Seyfi Özgen (Hukuk Fakültesi öğrencisi, Almanya), Mehmet Fırat (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi), Nemci Oğuz (Orman İşletmesinde memur), Ahmet Brazer (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Remzi Eker (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi), Hüseyin Varyoz (Teknisyen Astsubay, Kıdemli Başçavuş), İlker Yaltırık (Galatasaray Lisesi öğrencisi), Baki Kadıoğlu (Doktor), İhsan Barın (Motor Tekniker öğrencisi), Kahraman Sakar (Terzi), Mahir Hacıarifoğlu (Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni), Erol Altıntaş (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ercan Eyüboğlu (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi), Güngör Postallıoğlu (Hava Teğmeni), Kamuran Temizel (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu), Adnan Gültekin (Balıkçı, Lise mezunu), Bircan Ödemiş (Lise öğrencisi), İbrahim Topçuoğlu (Müteahhit, TS Partisi İzmir İl Başkanı), Behçet Şen (Galata Nahiye Müdürü), Fatma Arda (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi), Erdoğan Türer (Çiftçi), Tekin H. Çullu (Sendikacı, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kurucu Meclis Üyesi), N. Nazif Arslan (Avukat), Atilla Bodur (İktisat Fakültesi mezunu), Gökşen Yazıcı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu), Mustafa Ünal (Serbest), Coşkun Aras Kuşatlı (Avukat), Kemal Noyan (Gazi Lisesi Öğretmeni, Ankara), Aziz Akın (Hakim), Kemalettin Koç (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi), Hamdi Alptekin (Bardakçı Esnafı), Süleyman Tatar (İşçi), Tuncay Öktem (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi mezunu), Mesut Bayazıtoğlu (Tüccar), Derviş Batı (Oksijen Kaynakçısı), Özcan Öktem (Doktor), Ali Rıza Karagöz (Şair), M. Hayrettin Abacı (Avukat), Hamza Evrensel (Öğretmen), Bahattin Can (Öğretmen), Maksudiye Can (Öğretmen), M. Nuri Ayvalı (Öğretmen, Şair), Tevfik Aldemir (Eğitim Enstitüsü öğrencisi), Celal Oral (Memleketçi Serbest Parti Yozgat İl Başkanı, Dava Vekili), Hüsnü Güler (Hukukçu), İbrahim Özer, Erol Temelkuran (Öğretmen), Hüseyin Özkan (Hakim Muavini), Ramazan Hanta (CHP Ceyhan Gençlik Kolu Başkanı), Mehmet Bozkurt (Öğretmen), Hikmet Kılıç (Hukuk Fakültesi öğrencisi), Ünsal Yavuz (Makine Tekniker öğrencisi), Zeynel Aydınalp (Öğretmen), Ahmet Sencer (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Hıncal Nazsız (Esnaf), Vecdi Çelik (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğrencisi), Kazım Köroğlu(Öğretmen), Dursun Çan (Öğretmen), İmdat Kılıç (Astsubay Üst Çavuş, Gölcük), Şükrü Yalçın (Makine ustası), Ahmet Aksal (Öğretmen), Özdemir Başargan (Deniz Astsubay Başçavuş), Haygaz (Karanfil (Kunduracı), Sahir Bafra (Öğrenci), Mehmet Saltık (Muamelat memuru), Mehmet Yavuz (Öğretmen), Nevzat Özer (Tarım Yüksek Mühendisi), Cafer Palanca (Esnaf), Kaya Önal (Astsubay Başçavuş), İlhan Baran (Yurt dışında öğrenci-Paris), Tulga Cetiz (Yurt dışında öğrenci- Paris), Osman Asaf Kermen (Sanayici), Niyazi Arık (Öğretmen), Mustafa Çetin (Emekli Albay), Hüseyin Korkmaz (DSİ memuru), Cevat Hezarfen (Yedek Subay), Ayşe Hezarfen (Ev Kadını).

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
%d blogcu bunu beğendi: